top of page

vi levererar engagemang!

Är ni i behov av att snabbt kunna få in extra resurs/kompetens i samband med att personal med ledande befattning slutar eller att  ni under en period behöver avlasta befintlig personal. Är ni i behov av en person som agerar er förlängda arm i något sammanhang. 

vad tillför aktivo?

Expertisen som aktivo tillför är ledarskap med fokus på att samtliga medarbetare skall stimuleras till att bidra med sitt yttersta för att nå gemensamma målsättningar.

Exempel på när ett externt tillfälligt ledarskap är en bra lösning:

  • Integration i samband med förvärv

  • Om en nyckelperson inom organisationen plötsligt försvinner

  • Om ni vill genomföra snabba förändringar i verksamheten

  • Vid hög arbetsbelastning

  • Under en rekryteringsperiod

  • Vid en avveckling eller flytt av verksamhet

  • I ett specifikt förändringsprojekt

förvalta, utveckla eller avveckla? 

aktivo delar upp interimt ledarskap i tre olika typer av ledarskap förvaltande och utvecklande samt avvecklande: 

Förvaltande:

  • aktivo täcker upp det löpande arbetet under avtalad tid. Tills en permanent lösning är på plats.

 

​Utvecklande:

  • Förutom ledarskap genomförs förändringar i verksamheten enligt överenskommelse. 

Avvecklande:

  • Att avveckla en enhet/verksamhet.

rekommendationer

Oavsett inriktning på uppdraget levererar alltid aktivo rekommendationer på förbättringsområden baserade på fakta.

 

aktivo förser er med fullständigt korrekt information om förhållanden i aktuell verksamhet/funktion på ett professionellt sätt, som kan fungera som beslutsunderlag för direkta eller framtida förbättringar.

tänkvärt!

Misslyckade rekrytering är förknippat med stora kostnader både i tid och i många fall också missnöje vilket påverkar hela organisationen/ funktionen negativt. aktivo rekommenderar varmt att istället för att rekrytera vid vakanser anlita en extern chef under förutbestämd tid. Syftet är att under avtalad period förutom interimt ledarskap fastställa det verkliga behovet, vilket genererar en enklare urvalsprocess vid anställning av permanent lösning.

bottom of page