top of page

lönsamma processer

Har ni svårt att överblicka er verksamhet? Är medarbetare just i er verksamhet oklara med vad som gäller? Har ni interna flöden / processer som inte fungerar optimalt? Äts vinsten upp av onödigt höga interna omkostnader? aktivo kan bistå med idéer, verktyg, analyser och metodik för att öka er effektivitet på alla nivåer samt även vara er samarbetspartner vid implementering.

vad tillför aktivo?

Synsättet att företag är sammanlänkade av ett antal olika processer är etablerat i de flesta verksamheter idag. Alla processer oavsett vilken, och på vilken nivå, utgår från följande parametrar. Krav/önskemål bryts ner och blir output från en process och input till nästa process i kedjan. I slutändan har förädling av produkt eller leverans av tjänst genomförts till intern eller extern kund.

  • Det kan emellanåt vara svårt att se varför det ibland uppstår krockar. En nyckel i detta är att besitta kunskap om de egna processerna och deras samverkan.

  • Processutveckling handlar om att identifiera, begränsa och förbättra de processer som krävs för att skapa ett värde åt intern eller extern kund. Målet är att minska åtgången av interna resurser samt öka värdet för kunden

identifiera och definiera

aktivo kan bistå med att identifiera och definiera samtliga era processer eller avgränsade områden inom en verksamhet och deras förhållande till varandra.​

utforma och ge förslag på utveckling

Utifrån identifierade och definierade processer upprättas realiserbara förändringar med fokus på att skapa effektivitet i alla led.

utbilda och implementera

Utifrån beslut som alltid ligger hos er kan aktivo åta sig att vid informera eller utbilda berörda i de nya processerna/arbetssätten samt operativt genomföra implementeringen.

fokus på kärnvärden

Ett vanligt förekommande "hinder" i processutveckling är att fokus ligger på fel ställe. Alla medarbetare i en organisation finns där för att tillgodose produkten och eller tjänstens behov och inte tvärt om.

Det är produkten/tjänsten som i sin tur genererar en intäkt till företaget. I grunden syftar detta till att ge produkten/tjänsten den fokus som krävs för att densamma skall kunna levereras till Era kunder med maximal avkastning.

fastställ och implementera

Ledningsprocess: 

  • Affärsidé, vision, fokusområden, strategier, policys, mål, analys och uppföljning av mål, Resurshantering genom rekryteringsprocess och kompetensutveckling, Organisationsmodell och tillhörande befattnings- och rollbeskrivningar samt ansvarsområden.


Produktförsörjningsprocess: 

  • Implementation av Produktråd med syfte att med hjälp av omvärldsbevakning säkerställa befintlig men även framtida produktportfölj. Uppföljning av pågående projekt och instyrning av nya produkt- och eller tjänsteutvecklingsprocesser.


Produkt och eller tjänsteutvecklingsmodell: 

  • Upprätta eller vidareutveckling befintlig utvecklingsmodell med syfte att säkerställa styrning i produkt- och eller tjänsteutvecklingsprojekt.


Operativa processer: 

  • Med operativa processer avses det dagliga återkommande arbetet som normalt sker i någon av följande processer: marknad/försäljning, kundtjänst, service, produktion, lager och leverans.


Stödprocesser: 

  • Effektiv process för inköp inklusive leverantörsutveckling. Ekonomrutiner för hantering av kostnader och uppföljning av desamma. Personalrelaterade processer och information tillhörande dessa. Processer för hantering av hälsa och säkerhet. Uppbyggnad av processer omfattande alla typer av avvikelse och ärendehantering.

bottom of page