top of page

verksamhetsutveckling

För att kunna hålla jämna steg eller förbättras i en högre takt än konkurrenterna måste det finnas en vilja att vara med, utvecklas och ständigt förbättras. Utan viljan och ett öppet sinne för förändringar finns överhängande risk för att verksamhetens verkliga potential går förlorat till konkurrenter. 

vad tillför aktivo?

aktivo levererar kompetenta företagsunika lösningar för att ge er möjligheten att starta er resa mot framtiden genom att ge er underlag för konkreta beslut. Vi erbjuder oss också att under denna resa bistå er med implementeringsstöd i den omfattning ni önskar.

aktivo delar upp begreppet affärs-/ verksamhetsutveckling i följande delområden: att sätta mål, process, organisation och system.

I det löpande arbetet går dessa områden sedan ihop men vi skiljer på dem under förändringsprocessen för att lättare kunna kommunicera och skapa förståelse kring respektive område.

målstyrning, tydliga mål

Alla verksamheter upprättar mål i någon form. I många fall sätts dessa mål på en nivå som inte är tillräckligt tydliga för ALLA medarbetare i en verksamhet. aktivos filosofi är att upprätta ett s.k. "måltråd". Syftet med "måltråden" är att samtliga mål oavsett nivå i verksamheten skall hänga ihop.

Genom att upprätta tydliga mål som grundar sig i en verksamhets affärsidé möjliggörs att målen nås och även överträffas.

processutveckling - skapa samsyn

aktivo kan genom kartläggning ge en tydlig överblick över: vad som sker, när det sker och vilka resurser som krävs. Detta skall resultera i att berörda i en organisation ges möjligheten att kunna se verksamheten på ett likvärdigt sätt och således närma sig varandra i en gemensam samsyn.

Analysen/kartläggningen genomförs med hjälp av berörda personer hos Er som också tar del av nulägesanalys och förslag på förändring/utformning av nya processer och eller effektivisering av befintliga. En ytterligare viktig dimension är att upprätta KPIér för varje enskild process som är en direkt del av den s.k. "måltråden" som omnämns under "målstyrning - tydliga mål" ovan. 

organisationsutveckling, rätt organisation

Implementering och eller förändring i befintliga processer har oftast en direkt påverkan på en verksamhets organisatoriska struktur. Medan en process tydligt skall beskriva vad! som skall göras skall organisationen lika tydlig påvisa vem! som ansvarar för genomförande av förutbestämda aktiviteter.

aktivo kan utifrån befintlig eller förändrade processer upprätta förslag på den mest fördelaktiga organisationsstrukturen för varje enskild verksamhet. Många gånger har en organisation en "självväxt" som inte motsvarar det verkliga behovet i de värdeskapande processerna. Huvudsyftet är att inte använda mer resurser än vad den värdeskapande processen verkligen är i behov av!

ledningssystem, vad? när? hur? vem?

Ett dokumenterat ledningssystem är det som knyter ihop verksamheten och är ett ramverk som är till för verksamheten och alla dessa anställda och i vissa fall även för att specificera hantering av externa parter/intressenter.

Vissa pratar om kvalitetshandbok. det gör INTE aktivo. aktivo anser att om målsättningar finns, tydligt definiera processer med tillhörande organisationsstruktur krävs någon slags manual för att ge alla en möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt. aktivos har under åren arbetat med implementation av följande ledningssystem: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, TS 16949 samt OHSAS 18001 och en rad andra lagar, direktiv och förordningar.

Dock är samtliga dessa externa standarder sekundärt, det primära är att skapa lönsamhet, effektivitet, produktivitet, kundnöjdhet etc. och inte försöka efterleva och implementera byråkrati i en verksamhet, samtidigt som en extern granskning och certifiering kan genomföras. 

bottom of page