top of page

rätt resurs på rätt ställe!

Uppstår förseningar/flaskhalsar på grund av att beslut inte tas i rätt forum? Försvinner tid genom timslånga möten för att komma fram till beslut, som egentligen kunnat tas någon annanstans i organisationen?  Känner alla i er organisation till vem som är yttersta ansvarig för en viss process eller aktivitet? aktivo erbjuder sin erfarenhet för att lägga grunden till en fungerande organisation, med tydligt fördelade ansvarsområden.

vad tillför aktivo?

Organisationsutveckling är ett brett område med många olika teorier och angreppssätt. Nedan förtydligar aktivo vilka områden som aktivo kan hjälpa till att förtydliga för just er verksamhet.

frigör tid genom anpassning

Det förekommer att befintlig organisationsstruktur hindrar utvecklingen av företagets effektivitet/lönsamhet. Detta kan bero på att organisationen inte är anpassad efter det verkligen behovet. I takt med att ett företag expanderar har också organisationsstrukturen förändrats, vilket är helt naturligt. Utan löpande översyn är det dock lätt att nödvändiga processer och tillhörande organisation drar åt olika håll. Klyftan som uppstår leder ofta till onödigt höga interna kostnader.

De organisationer som har kartlagt nödvändiga processer för att fungera optimalt samt anpassat sin organisation till det verkliga behovet, har tid till att utveckla både företagets produkter/tjänster och sina medarbetare för att ytterligare öka sin effektivitet. Detta sker genom att organisationen på grund av förståelse och en upparbetad samsyn inte behöver lägga tid på att korrigera aktiviteter som levererar felaktigt resultat.

linjechef tillika processägare

aktivo anser det vara avgörande för en processbaserad verksamhets interna effektivitet att linjechef är detsamma som processägare. Exempel: Om det finns en inköpschef, men densamma inte är ägare och fullt ut ansvarig för inköpsprocessen, hur skulle detta fungera? Detta får givetvis inte förväxlas med operativt ansvar, dvs. det är naturligtvis inte respektive chef som skall genomföra alla aktiviteter, men det är chefen som har det yttersta ansvaret för att det fungerar.

befattning och roller

Typen av befattning och roller måste anpassat till en organisations processbaserade organisationsstruktur och antalet anpassas efter organisationens storlek. aktivo kan bistå med att definiera och upprätta befattnings- och rollbeskrivningar som täcker hela verksamhetens behov. 

ansvar och befogenheter

Att ansvar måste vara förknippat med befogenheter är för aktivo en självklarhet för att få en handlingskraftig verksamhet. Ansvar och befogenheter bör också tydligt redovisas i respektive persons befattningsbeskrivningar. aktivo kan bistå med att utforma lämpligt ansvar och relevanta tillhörande befogenheter som täcker samtliga befattning och roller.

gapanalys och kompettensmatriser

aktivo kan även bistå med att genomföra s.k. gap analys för att identifiera gapen mellan vilken kunskap som finns och vilken som krävs. Data gällande befintlig och önskad kunskap kan med fördel sammanställas i kompetensmatriser. 

Underlaget ger en tydlig överblick inom vilka områden det finns ett utvecklingsbehov av de anställda, men även var det kan finnas outnyttjad kompetens inom verksamheten.

bottom of page