top of page

planera för framgåg

I alla verksamheter krävs det en tydlig koppling mellan de övergripande strategierna och den operativa dagliga verksamheten. För att detta skall uppnås behövs en mycket tydlig målbild för hela verksamheten. Detta för att alla medarbetare skall kunna bidra på ett effektivt sätt. aktivo hjälper er att upprätta en tydlig och enkel målbild, från vision via affärsidé och vidare genom hela ledet till varje funktion och individ.

vad tillför aktivo?

aktivo bidrar med ett systematiskt angreppssätt genom hela processen. Det leder till att er vision kan omvandlas till tydliga strateger och realistiska och utmanande mål. Och inte minst att den bli förankrad i hela verksamheten. 

vilka är era fokusområden?

Det är viktigt att kritiska framgångsfaktorer/ fokusområden definieras. Dessa är basen för arbetet med strategierna. Detta innebär konkret att följande områden definieras på ett tydligt sätt. 

  • Ekonomi: Hur säkerställer vi lönsamhet i vår verksamhet?

  • Personal: Hur säkerställer vi lämplig organisation och kompetens?

  • Kunder: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna ur ett kundperspektiv?

  • Interna processer: Hur och vad skall vi göra för att öka den inre effektiviteten

  • Leverantörer/partners: Hur kan vi säkerställa kvalité och konkurrenskraft

vision & strategi

Formulera/revidera verksamhetens strategier som grundar sig i visionen. Vi utgår från verksamhetens s.k. fokusområden.

  • Det är av stor vikt att presentera tydliga strategier för att möjliggöra upprättande av relevanta mål. 

definiera mål

Definiera individuella mål relaterade till organisationens strategier. Era anställda bör kunna svara på nedanstående berörande innehållet i organisationens mål

  • Vad är mitt specifika ansvarsområde?

  • Vad och hur bidrar jag personligen till företagets framgång?

  • I vilket fokusområden kan jag påverka mest och hur?

 

Individuella mål behöver inte nödvändigtvis upprättas för samtliga medarbetare inom definierade fokusområden. Dock är det av stor vikt att ledare inom er organisation tilldelas mål som direkt är kopplade till samtliga fokusområden.

definiera mätetal

För att kunna följa upp beslutade mål inom respektive fokusomårde och veta hur långt ni nått måste mätetal definieras och kontinuerligt och konsekvent mätas.

löpande uppföljning

När mätetal för organisationen är upprättade inklusive mätmetod ges en möjlighet att kontinuerligt sammanställa och presentera resultat inom respektive fokusområde. ni ges nu en möjlighet att basera beslut på fakta. 

bottom of page