top of page

vad kan vi förbättra?

Har er verksamhet svårt att hinna med löpande internrevisioner? Skulle det vara önskvärt att någon oberoende genomförde revisioner för att undvika intressekonflikter? Vill ni innan slutgiltigt resultat genomföra en granskning för att säkerställa aktuell status? Och på så sätt hinna korrigera innan det är för sent? aktivo erbjuder sig att genomföra revisioner vid enstaka tillfälle eller löpande.

vad tillför aktivo?

Det finns flertalet vedertagna revisionstyper som en verksamhet genomgår löpande. aktivos revisionstjänst inriktar sig på nedanstående revision och granskningstyper.​

systemrevision

Syftet med en systemrevision är att säkerställa att upprättad dokumentation tillhörande ledningssystemet motsvarar de krav* som återfinns i aktuell verksamhets. 

Vid sidan av detta ger dock alltid aktivo rekommendationer på förbättringar som kan ligga till grund för fortsatt arbete. En systemrevision går att kombinera med processrevision om detta önskas.

  • Med krav avser aktivo exempelvis koncernkrav, kundkrav, krav i tillämpliga ISO standarder, förordningar, lagar och direktiv.

processrevision

Syftet med en processrevision är att säkerställa i vilken grad verksamheten lever upp till egna implementerade processer och tillhörande rutiner utifrån interna och externa krav.

Vid sidan av detta ger dock alltid aktivo rekommendationer på förbättringar som kan ligga till grund för fortsatt arbete. En processrevision går att kombinera med systemrevision om detta önskas.

projektrevision

Syftet med en projektrevision är att säkerställa i vilken grad verksamheten lever upp till egna implementerade processer och tillhörande rutiner. En projektrevision kan också med fördel genomföras vid lämpliga stadier under projektets gång. Detta för att säkerställa aktuell projektstatus. 

Vid sidan av detta ger alltid aktivo rekommendationer på förbättringar som kan ligga till grund för fortsatt arbete.

tänkvärt

Företag som har certifierat sig gentemot någon av följande ISO standard skall enligt kraven genomföra internrevisioner löpande (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485). aktivo vet av erfarenhet att många företag har svårt att få dessa revisioner genomförda i tid men framfört allt att få dessa genomförda på ett kvalitativt sätt.

aktivo är av den synpunkten att företagets egna interrevisorer många gånger genomför revisioner med fel fokus. Tyngdpunkten ligger alltför ofta på respektive standards innehåll och inte på verksamhetens verkliga behov. För att genomföra interna revisioner som kan användas som beslutsunderlag för en verksamhet krävs förståelse för affärsutveckling i första hand och ISO standarden i andra hand.

bottom of page