top of page

vem? vad? hur? när?

Har ert företag inget dokumenterat ledningssystem? Eller har befintligt ledningssystem havererat? Upplever ni Ert system som byråkratiskt, krångligt och endast som en ekonomisk belastning? aktivo erbjuder sig att vara ert bollplank eller fullt ut ansvara för att bygga upp, förbättra eller förenkla just Ert system.

vad tillför aktivo?

Många företag har valt att inte välja ”ISO vägen”, i de flesta fall för att de inte har kravet på sig. Någon slags styrning behöver dock alla företag, i vissa fall är den delvis dokumenterad men kanske inte fullt ut. Här kan aktivo agera som samarbetspartner för att bygga upp ett företagsanpassat ledningssystem. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett helt komplett ledningssystem. Det kanske finns områden som av olika anledningar behöver struktureras upp, för att bli mer tydliga och effektiva.

vad krävs för att nå ett effektivt ledningssystem? 

Nedan beskrivs de olika steg som behöver gås igenom för att upprätta och implementera ett effektivt, ledningssystem. Ett ledningssystem som gör skillnad!

Nulägesanalys (förstudie): 

  • Innebär att verksamheten i sin helhet eller delar av den ses över för att hitta den väg som passar aktuell organisation på bästa sätt.


Processkartläggning: 

  • aktivo förespråkar en processbaserad struktur som utgångspunkt för att sedan anpassa denna stukturs innehåll efter aktuellt företag, d.v.s. efter verkligheten. En klar fördel är att lägga upp systemet på ett intranät för enkel distribution och minimal administrationskostnad.


Dokumentation: 

  • Upprättar/uppdaterar all nödvändig dokumentation och tillhörande dokumentstyrning tillsammans med ansvariga inom aktuell organisation. Om ledningssystemet även skall klara kraven exempelvis ISO 9001, 14001 eller 13485 säkerställes detta under dokumentationsfasen.


Information & Utbildning: 

  • För att erhålla ett verkningsfullt system krävs löpande information och utbildning för samtliga berörda. Vid ett samarbete med aktivo kommer löpande information att ske vid lämpliga stadier i utvecklingsarbetet enligt önskemål. Utbildning om systemets funktion är också viktigt för att medarbetare skall förstå systemstrukturen och lätt kunna hitta önskad/nödvändig information.


Uppföljning: 

  • aktivo kommer alltid att vilja genomföra en uppföljning för att kunna säkerställa att uppbyggt system är verkningsfullt för kunden.

bottom of page